Login

Login

Privacy policy

Tifogame volgt de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

 

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Tifogame zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • duidelijkheid
 • doelbinding
 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid
 • confidentiality integrity availability, waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

De basis van verwerking van uw persoonsgegevens is toestemming. Bij het registreren wordt u om volgende informatie gevraagd:

- naam

- voornaam

- emailadres

- gekozen gebruikersnaam

 

Deze informatie hebben wij nodig om onze voorspellingswedstrijden te kunnen organiseren, meer bepaald om de deelnemers en de winnaars te identificeren en op de hoogte te houden van het spel.

Uw toestemming wordt gevraagd tijdens het registratieproces. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke verjaringstermijnen.

 

U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken en uw account te verwijderen.

 

Doel en rechtmatigheid

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt.

Het spreekt voor zich dat Tifogame alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals sterk beveiligde servers, de nodige fysieke beveiligingen van de kantoren, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit doel te bewerkstelligen.

 

De door Tifogame verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht, zoals een IT-onderneming met behulp van de daartoe voorziene softwarepakketten.

In dat kader wordt er een verwerkingsovereenkomst getekend conform de GDPR wetgeving zodat de derde/onderaannmer de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken en dat deze gegevens afdoende beveiligd worden.

 

Alle data van Tifogame wordt bewaard op de sterkst beveiligde Microsoft Azure servers die in Amsterdam staan. Microsoft Azure hanteert een zeer duidelijke en strenge policy wat betreft privacy en Data management. Zie hier voor meer info:

https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-access

Bij het vaststellen van een datalek dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Gebruiker zal hij hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door Tifogroup gekende e-mailadres.

 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Tifogame is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Tifogame ? Contacteer ons:

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Tifogame

Maatschappelijke zetel

Northlaan 13

8400 Oostende

 

Verantwoordelijke GDPR

info@tifo.group

 

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

 

Toezichthoudende autoriteit

GBA - Privacy Commissie

 

Contactgegevens

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission(at)privacycommission.be

 

Bij het opzetten van voorspellingswedstrijden voor bedrijven is Tifogame verwerker van persoonsgegevens van personeel of klanten van deze bedriiven. De verwerking gebeurt conform de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG.

 

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Tifogame  altijd terecht voor volgende zaken:

 • inzage
 • rectificatie
 • wissen
 • beperking
 • overdraagbaarheid
 • bezwaar

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke of de verwerking te stoppen door uw account te verwijderen.

Tifogroup verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de Gebruiker van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

 

Meld je bedrijf aanDownload deze bijlage

Laat hier je e-mailadres achter en download  .