Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Tifoman NV met maatschappelijke zetel te Leeuwerikenstraat 24, 8400 Oostende (BTW BE 686.636.274, RPR Oostende) organiseert verschillende voetbalgerelateerde producten en diensten onder de naam Tifogroup. Steeds staat de supporter centraal. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en websites van de Tifogroup, tenzij een product, dienst of website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt.

Tifogroup heeft een online platform onder de naam TIFOGAME (www.tifogame.be.) ontwikkeld waarop open en gesloten groepen (zie verder) kunnen worden gecreërd voor pronostieken door de deelnemers. Deze pronostieken hebben betrekking op het Wereldkampioenschap voetbal van 14/06/2018 tot en met 15/07/2018.

Elk bezoek aan de websites van de Tifogroup is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Om te kunnen deelnemen aan de Tifogame dient u zich akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Tifogroup kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Tifogroup of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Tifogroup. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is Tifogroup gerechtigd een spel geheel of gedeeltelijk af te gelasten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Tifogroup, de betrokken partners, sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de spellen op www.tifogame.be.

Op alle producten van Tifogroup, waaronder Tifogame is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de spellen van Belgisch recht zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tifoman NV.

Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van Tifogroup weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

3. Gebruikers/Deelnemers

3.1. De website www.tifogame.be is toegankelijk voor particulieren en rechtspersonen.

Iemand die zich heeft ingeschreven op bovenvermelde websites heet een eindgebruiker.

Een eindgebruiker kan zowel een individuele speler, als beheerder zijn van een groep, al dan niet betalend en al dan niet open of gesloten.

Tifogroup behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname aan spellen op www.tifogame.be te weigeren. Tifogroup is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.

Medewerkers van Tifogroup incl. partners en/of sponsoren mogen wel deelnemen aan een spel op Tifogame.be, maar komen niet in aanmerking voor eventueel beschikbare prijzen

3.2 Individuele spelers

Een individuele speler kan zich aansluiten bij een open of een gesloten groep. Het is voor een individuele speler steeds gratis om deel te nemen.

Spelers kunnen aansluiten bij een gesloten groep, mits de code van de groep kennen. Spelers kunnen aansluiten bij één of meerdere open groepen. Om zelf een groep aan te maken, zie hierboven.

Als speler kan je met hetzelfde emailadres slechts in 1 gesloten groep deelnemen. Indien je toch in meer groepen wenst te spelen moet je met een ander e-mailadres de prono in de andere groep invullen.

Deelnemers moeten hun pronostiek ingegeven hebben vóór de start van het tornooi. 60 minuten voor de start van de wedstrijd Rusland-Saoudi-Arabië worden alle pronostieken gesloten

Na het vervolledigen van uw prono, ontvangt u een bevestigingsmail met uw top 3. De prono is op dat moment definitief en kan niet meer worden aangepast.

De spelersnaam van een deelnemer staat op naam van de deelnemer die deze heeft aangemaakt. Bij ongepast taalgebruik kan de jury van Tifogroup ten allen tijde beslissen om de pronostiek te schrappen. Spelers zijn zich ervan bewust dat hun spelersnaam en pronostiek openbaar worden gemaakt.

3.3 Open groepen

a) Doelgroep

Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België heeft of elke rechtspersoon met haar maatschappelijke zetel in België kan een open groep aanmaken. Elke open groep wordt gepresenteerd via een “Tegel” op www.tifogame.be/play

De organisator van de open groep gebruikt de open groep uitsluitend voor marketingdoeleinden.

Deze tegel vermeldt de gekozen naam van de groep, de prijs die de winnaar van de groep kan winnen, het aantal deelnemers en uiteraard de naam en het logo van de organisator.

Minderjarigen mogen aan de open groep deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

Het staat Tifogroup steeds vrij om een tegel niet te weerhouden op de pagina. In desbetreffend geval wordt deze verwijderd van de pagina en wordt u het aankoopbedrag teruggestort. Tegels kunnen om verschillende redenen niet weerhouden worden (niet limitatieve voorbeelden: uw logo of welkomsttekst strookt niet met het imago van Tifogroup, uw prijs strookt niet met het imago van Tifogroup, er zijn teveel concurrenten van u aanwezig op de site, uw overtreedt de waarden vanTifogroup of benadert een kwetsbare of minderheidsgroep op een manier die niet strookt met de waarden van Tifogroup, om welke andere reden maar ook die Tifogroup gegrond acht).

U kunt steeds per mail op info@tifogame.be meer uitleg krijgen over de reden waarom uw tegel niet is weerhouden. De mensen van Tifogroup zullen u proberen verduidelijking te geven zonder dat dit u enig recht geeft om toch om toch op de site vermeld te worden of een schadevergoeding te ontvangen.

b) Kostprijs

Een open groep kan aangekocht worden vanaf €99 BTW inclusief. Via een slider kunt u uw gekozen prijs opdrijven om zo een hogere plaats te bekleden op de website. (Hoe hoger u komt, hoe meer u bekeken wordt). Spelers kunnen de tegels bekijken op nationaal niveau en op niveau van de gemeente.

Let op dat de plaats op moment van de aankoop geen garantie biedt op de toekomstige plaats. Een deel van de dynamiek van de website bestaat uit het groeiend aanbod van tegels. Dit maakt het voor de individuele spelers interessant. Het kan dus zijn dat uw tegel in rangschikking daalt als er tegels met een hogere kostprijs worden aangekocht. Het staat u wel steeds vrij om een tegel te upgraden. Hiervoor drukt u op de knop “Upgrade” op uw tegelpagina of u kan contact opnemen via info@tifogame.be indien u dit wenst.

De organisator erkent dat de kostprijs als een organisatiekost wordt beschouwd om de organisatie van de open groep te faciliteren ter promotie van het bedrijf van de organisator. De organisatie van een open groep mag geenszins beschouwd worden als de organisatie van een kansspel of weddenschap met inzet en mag ook niet in die zin worden georganiseerd of gestructureerd worden door de organisator.

c) Garantie

Als er op het platform van Tifogame.be minder dan 10.000 individuele gebruikers geregistreerd zijn (count aan de hand van de verschillende emailadressen) dan wordt het door u betaalde bedrag teruggestort binnen de maand na het einde van het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland zijnde15 juli 2018 + 1 maand = 15 augustus 2018.

d) Prijs voor de winnaar

De organisator van een open groep voorziet een prijs voor de winnaar van de groep. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs.

Indien de winnaar van de open groep een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel worden in ontvangst genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).

e) Het uitwisselen van gegevens.

Tifogroup zal elke deelnemer van uw groep vragen of u deze mag contacteren met commerciële boodschappen op het door hen ingegeven emailadres. Na het WK ontvangt u een lijst met alle emailadressen van de deelnemers van uw groep die zich hiermee akkoord verklaarden. Het is aan u om conform de regels van de GDPR, ook toestemming te vragen aan deze mensen om ze verder te contacteren op dit emailadres.

Tifogroup behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

Uw registratie is pas geldig en opgeslagen wanneer een bevestigingskader verschijnt op uw pc-scherm. Tevens ontvangt u een bevestigingsmail op uw opgegeven mailadres.

Op de website www.tifogame.be wordt per open groep de winnaar gecommuniceerd.

Alle winnaars zullen persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht worden vóór 15 augustus 2018. Winnaars van prijzen uit groepen die door derden via het platform van Tifogame zijn georganiseerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Tifogroup.

3.4 Gesloten groepen

Zoals gezegd wordt een gesloten groep aangemaakt door het afschermen van de groep met een code. Een gesloten groep is voor het eigen netwerk, het personeel of voor uw vrienden.

De organisator kiest de groepsnaam en voorziet een prijs voor de winnaar van de groep. De beheerder kan ook een foto opladen en een tekst ingeven voor alle deelnemers binnen deze groep.

Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs.

Een groep is pas geldig opgemaakt als alle door Tifogame gevraagde gegevens correct werden opgegeven

De organisator van een gesloten groep krijgt een mail met daarin de groepsnaam, een link naar de groep en de code. De organisator beslist zelf aan wie de code wordt gegeven. Iedereen die de code kent, kan zijn of haar pronostiek indienen bij deze groep.

De organisatie van een gesloten groep mag geenszins beschouwd worden als de organisatie van een kansspel of weddenschap met inzet en mag ook niet in die zin worden georganiseerd of gestructureerd worden door de organisator. Het is daarom een organisator van een gesloten groep ten strengste verboden om een inzet te vragen aan de deelnemers van de gesloten groep om de code te kennen en te kunnen deelnemen. Groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze met deze bedoeling zijn opgericht, zullen door Tifogroup worden verwijderd. Tifogame is niet verantwoordelijk voor enige nadelige effecten die de organisator hiervan zou kunnen ondervinden. De organisator heeft geen recht op enige terugbetaling van de aankoopsom.

De organisator van een gesloten groep voorziet een prijs voor de winnaar van de groep. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs. Het is niet toegelaten om de winnaar van de gesloten groep (een deel van) de kostprijs betaald voor het aanmaken van de gesloten groep, uit te betalen.

De gesloten groepen dingen mee naar de hoofdprijs voor de beste gesloten groep van een eervolle vermelding op de website van Tifogame (www.tifogame.be).

We onderscheiden 3 types van gesloten groepen:

  • Tot en met 12 spelers: gratis
  • Vanaf 12 en met 50 spelers: €49
  • Vanaf 50 spelers: €199

Enkel meerderjarige natuurlijke personen die zijn of haar woonplaats in België hebben kunnen een gesloten groep met meer dan 12 personen aanmaken.

Minderjarigen mogen aan de gesloten groep deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

De uitkomst van de pronostiekwedstrijd is onherroepelijk en bindend. In geval van betwistingen in het groepsklassement (van de gesloten groepen) wordt geval per geval door de jury van Tifogroup bekeken en gecommuniceerd aan de betrokken personen.

Op de website www.tifogame.be

wordt de winnende groep gecommuniceerd.

De winnaar zal persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht worden vóór 15 augustus 2018.

4. Betaalsysteem

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Tifogroup dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten is. Tifogroup is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. De jury van de Tifogroup behoudt zich het recht om in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden (zoals hacking, cracking, virussen, technische storingen en andere internet gerelateerde problemen) buiten de wil van Tifogroup op elk ogenblik de organisatie van de wedstrijd te wijzigen, de wedstrijd te schorsen of stop te zetten.

5.2. Elke poging tot fraude, andere illegale handelingen of misbruik wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en hierbij zal Tifogroup oordelen of het verdere gerechtelijke stappen zal ondernemen.

5.3. In geen enkel geval kan Tifogroup noch enige derde aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade omtrent de aanduiding van de winnaars, deelneming aan en de organisatie van de wedstrijd.

5.4. Tifogroup behoudt zich het recht voor om enige directe of indirecte schade die zij leidt uit het overtreden van deze algemene voorwaarden door de organisator of deelnemer van een open of gesloten groep, te verhalen op deze organisator of deelnemer.

© 2018 Tifogroup