Algemene voorwaarden

1 Tifogroup NV

 1. Tifogroup NV is een Naamloze Vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0686.636.274, met vestiging op Leeuwerikenstraat 24, 8400 Oostende in België.

2 Toepasselijkheid

 1. Tifogroup NV bedenkt, ontwikkelt en beheert verschillende voetbalgerelateerde producten waaronder Tifogame. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en websites van Tifogroup, tenzij een product, dienst of website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt.
 1. Elk bezoek aan de websites van Tifogroup is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de geraadpleegde website. Om te kunnen deelnemen aan Tifogame dient u zich steeds akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Tifogroup kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

3 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De op onze website verstrekte informatie, geleverde diensten en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten die exclusief behoren aan Tifogroup of waarop zij een licentie heeft.
 2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Tifogroup.
 3. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.
 4. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Tifogroup gerechtigd een spel geheel of gedeeltelijk af te gelasten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 1. Tifogroup, de betrokken partners, sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die ontstaan of voortvloeien uit de spellen op www.tifogame.be.
 2. Op alle producten van Tifogroup, waaronder Tifogame, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de spellen zullen op basis van het Belgisch recht beslecht worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tifogroup NV.
 3. Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van Tifogroup weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

4 Spelers

 1. De website www.tifogame.be richt zich op particulieren.
 2. Iemand die zich heeft ingeschreven op bovenvermelde websites wordt verder “eindgebruiker” genoemd.
 3. Tifogroup behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname aan spellen op www.tifogame.be te weigeren. Tifogroup is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.
 4. Medewerkers van Tifogroup inclusief partners en/of sponsoren mogen wel deelnemen aan een spel op Tifogame.be, maar komen niet in aanmerking voor eventueel beschikbare prijzen.
 5. Een eindgebruiker kan op de spellen van Tifogame.be steeds gratis deelnemen.
 6. Wanneer een eindgebruiker wenst deel te nemen aan één of meerdere gratis pronostieken of competities op Tifogame.be dient hij/zij een account aan te maken op de website.
 1. De aanmaak van een account omvat het invoeren van persoonlijke gegevens (naam en voornaam en e-mailadres). Daarnaast wordt een gebruikersnaam en wachtwoord te worden toegevoegd om het account te voltooien. Tifogroup NV behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.
 2. Voor het deelnemen aan de spellen op Tifogame.be geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Tifogroup NV heeft te allen tijde het recht om een eindgebruiker te verzoeken om een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de betreffende eindgebruiker te verifiëren. Dit bewijs dient binnen 10 dagen te worden overgelegd.
 3. De spelersnaam van een eindgebruiker staat op naam van de eindgebruiker die deze heeft aangemaakt. Bij ongepast taalgebruik kan Tifogroup NV te allen tijde beslissen om de pronostiek te schrappen. Eindgebruikers zijn zich ervan bewust dat hun spelersnaam en pronostiek openbaar worden gemaakt.
 4. Het is voor een eindgebruiker niet toegelaten om met meerdere e-mailadressen deel te nemen.
 5. Alle informatie omtrent de opslag, beveiliging, gebruik en doelen van persoonlijke gegevens van eindgebruikers kan teruggevonden worden onder de sectie privacy.

5 Gratis pronostieken

 1. Tifogame.be biedt verschillende gratis pronostieken aan. Deze prono's worden verspreid over verschillende speeldagen en behandelen elk een eigen thema, gekoppeld aan een bedrijf, partner, sponsor of adverteerder.
 2. Een eindgebruiker kan steeds deelnemen in één of meerdere gratis pronostieken die lopende zijn. Na het verstrijken van de prono is het niet meer mogelijk om deel te nemen..
 3. Om deel te nemen aan één van de gratis pronostiek moet de eindgebruiker zijn prono bevestigen. De deelname is slechts geldig en opgeslagen wanneer een bevestigingskader verschijnt. Tevens ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail op het opgegeven mailadres.
 4. Tifogroup NV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een deelname niet werd bevestigd.
 5. Bij de deelnamebevestiging krijgt de eindgebruiker de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuwsbrief van de partner die de gratis pronostiek organiseert. Het staat de gebruiker vrij om deze optie aan te vinken. De eindgebruiker kan zich hier ook steeds voor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in één van de mails of een mailtje te sturen naar info@tifogame.be.
 6. Een eindgebruiker kan zijn pronostiek steeds aanpassen tot 1 uur voor de start van de wedstrijd(en).
 1. De einduitslagen zijn de uitslagen die door de Pro League worden bevestigd. In uitzonderlijke gevallen worden uitslagen aangepast of geschrapt door de Pro League. In deze gevallen behoudt Tifogroup NV het recht om op onafhankelijke basis te beslissen om de uitslag aan te passen of te behouden.
 2. Bij de afloop van een gratis pronostiek worden de winnaars door Tifogroup NV op de hoogte gebracht via mail naar het opgegeven mailadres.
 3. Indien er binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van deze mail geen antwoord volgt van de winnaar, vervalt zijn of haar recht op de prijs.
 4. Alle prijzen worden via de website www.tifogame.be gecommuniceerd naar de spelers. Tifogroup NV behoudt steeds het recht om deze prijzen aan te passen.
 5. Het uitreiken van prijzen gebeurt onder voorbehoud dat Tifogroup NV en/of haar partners niet bij wet of gerechtelijke uitspraak wordt gedwongen om het aanbieden van prijzen stop te zetten.
 6. Winnaars accepteren de prijzen zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
 7. In geval van betwistingen wordt geval per geval door de Tifogroup NV bekeken en gecommuniceerd aan de betrokken personen.

6 Aansprakelijkheid

 1. Tifogroup NV behoudt zich het recht om in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden (zoals hacking, cracking, virussen, technische storingen en andere internet gerelateerde problemen) buiten de wil van Tifogroup NV op elk ogenblik de organisatie van de wedstrijd te wijzigen, de wedstrijd te schorsen of stop te zetten.
 2. Elke poging tot fraude, andere illegale handelingen of misbruik wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 1. In geen enkel geval kan Tifogroup NV noch enige derde aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade omtrent de aanduiding van de winnaars, deelneming aan en de organisatie van de wedstrijd.

7 Privacy

 1. Tifogroup NV bewaart de gegevens van spelers om verschillende redenen. Daar zijn verplichte gegevens om het account van een eindgebruiker aan te maken, te registreren, te verifiëren, te bewaren en te beveiligen. Het correct invoeren van deze persoonlijke gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) zijn een noodzakelijke voorwaarde om een geldig account aan te maken. Tifogroup NV behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.
 2. Tifogroup NV biedt een nieuwsbrief aan aan alle eindgebruikers. De keuze om deze nieuwsbrief te ontvangen is volledig vrij aan de eindgebruiker. Indien een eindgebruiker deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan hij zich daarvoor steeds uitschrijven via de uitschrijflink in één van de mails of via het versturen van een mailtje naar info@tifogame.be.
 3. Wanneer een eindgebruiker op de hoogte wenst gehouden te worden via een nieuwsbrief van één van onze partners, dan kan hij zich daarvoor steeds aanmelden. Indien een eindgebruiker deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan hij zich daarvoor steeds uitschrijven via de uitschrijflink in één van de mails of via het versturen van een mailtje naar info@tifogame.be.
 1. Tifogroup NV beschermt de gegevens van de eindgebruikers en zal deze op geen enkele manier doorspelen naar een derde partij zonder expliciete toestemming van de eindgebruiker.
 2. Een eindgebruiker heeft het recht om ten alle tijden zijn gegevens op te vragen die bij Tifogroup NV bewaard worden.
 3. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten aanpassen door Tifogroup NV.
 4. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Tifogroup NV bewaard worden, over te dragen naar een andere partij of dienst.
 5. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Tifogroup NV worden bewaard, te laten wissen.
 6. Een eindgebruiker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
 7. Tifogroup NV voorziet steeds een volledige en aangepaste privacyverklaring op alle websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van Tifogroup NV.
 8. Tifogroup NV behoudt zich het recht om de inhoud van de privacyverklaring aan te passen, zonder in strijd te zijn met de regels van het Belgisch recht.